eTOM به عنوان یکی از اصلی ترین چارچوب های مدیریت فرآیندهای کسب و کار درصنایع مخابرات، توسط tmForum امریکا از صنعت، برای صنعت نوشته شده است. به زودی نسخه ویرایش شماره ۱۳٫۵ آن منتشر می گردد و NIS ICT به عنوان تنها شرکت عضو، آن را دریافت می نماید و آماده ارائه ی خدمات به روز در این زمینه به سازمانهای ایرانی می باشد