بنا به گزارش مطبوعات ، مدیران پروژه می توانند نفوذ خود را در موفقیت های سازمانی با توسعه مهارت های استراتژیک مانند تجزیه و تحلیل کسب و کار و ارتباط ساختاری ، افزایش دهند.

این نظرات از یک گزارش عمده ی جدید از #AXELOS نشأت می گیرد. ازاین گزارش دریافتند که سازمان ها در چند سال آینده آگاهی های بیشتری را از مدیران پروژه در حوزه کسب و کار، انتظار دارند. در نتیجه، مدیران پروژه به منظوربه دست آوردن مهارت های مورد نیاز برای یک آینده ی موفق، نیاز دارند جهت گسترش حرفه ی خود، سرمایه گذاری کنند.

گزارش آینده ی مدیریت حرفه ای پروژه، بر پایه ی یک نظرسنجی از نگرش و چشم اندازحرفه ی مدیریت پروژه می باشد. این نشان می دهد که اعتماد در میان صنایع بالاست، ۷۶٪ از افراد مورد بررسی معتقدند که این اعتماد به یک مهارت پایه ای کسب و کارتبدیل خواهد شد که هر کسی از آن استفاده خواهد کرد. با این حال، ۹۰ درصد از متخصصان معتقدند که به یک چشم انداز استراتژیک بسیار قوی نیاز دارند که با اهداف کسب و کار هم راستا است.

مدیر عامل شرکت AXELOS، Peter Hepwor، می گوید: “مدیریت پروژه به عنوان یک مهارت کسب و کار، به تغییرورشد ادامه خواهد داد. این امر به مدیران پروژه فرصت میدهد که به عنوان یک متخصص با افزودن ارزش در سطح استراتژیک ،ایستادگی کنند. آنچه روشن است، این است که آنها نیاز دارند تا استراتژی ، مدیریت تغییر، مدیریت ریسک و مهارت های سرعتی خود را جهت کمک به کسب تحقق اهداف سازمانی خود گسترش دهند. ”

این گزارش روند آینده ی صنعت را که شامل راه حل های یادگیری آنلاین، تعاملی و بازی وار سازی (Gamification) و همچنین سرمایه گذاری در یک توسعه حرفه ای، می باشد را بررسی می کند. این یافته ها عبارتند از:

  • ۹۰٪ براین باورند که باید آموزش های درحال پیشرفت جهت تداوم با سرعت تغییررا ضروری دانست و به خلاقیت و انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت پروژه نیازاست.
  • ۹۰٪ از مدیران پروژه بر این باورند که فن آوری های جدید خطراتی را به همراه دارد که نیاز به مدیریت دقیقی دارند.
  • ۷۵٪ از پاسخ دهندگان معتقدند ، با افزایش مقررات و توافقات ، تا سال ۲۰۳۰ پروژه های بیشتری تولید خواهد شد.
  • ۵۹٪ معتقدند ، زمانی که اتوماسیون افزایش یابد، وظایف روزمره مدیریت پروژه دیگر بر دوش آنها نخواهد بود.

این گزارش همچنین ، نفوذ رو به رشد روش های تسریعی را با سازمان هایی که به طورفزاینده یه رویکرد انعطاف پذیرتر از چگونگی برنامه ریزی کسب و کار خود دارند ، بررسی می کند. ۸۴٪ از افرادی که مورد بررسی قرار گرفته اند، بر این باورند که اعتبار agile رشد خواهد کرد، در حالی که ۸۹٪ بر این باورند که انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت پروژه نیاز است.

پیتر هپ ورث افزود: “روشن است که روش های agile و شیوه های کار، همان طور که کسب و کار از مزایای نوآوری های تکنولوژیک استفاده می کند، تاثیر خود را در حرفه مدیریت پروژه ادامه خواهد داد. مدیران پروژه باید از داشتن مهارت های لازم جهت کار در یک راه سریع اطمینان حاصل کنند و نشان دهند که پاسخ آنها به ارائه پروژه ، سریع القدم، انعطاف پذیر، و کسب و کار گرا می باشد.”

Ref: AXELOS