(tmForum Frameworx (eTOM, SID, TAM, TNA

eTOM یا (Enhanced Telecom Operation Map) یک استاندارد بین المللی معتبر و شناخته شده در زمینه مدیریت ارتباطات است که در سال ۱۹۸۸ میلادی توسط انجمن بین المللی مدیریت ارتباطات ارائه شده است.
این چارچوب فرآیندهای مرتبط با کسب و کار را در ۳ دامنه Strategy, Infrastructures, Product / Operation / Enterprise Management طبقه بندی و ارائه نموده وسازمان ها و فراهم آورندگان خدمات ارتباطی با بهره گیری از آن می توانند کارایی و اثر بخشی را در فرآیندها و فعالیت های سازمانی خود بیش از پیش ارتقا دهند.

 

Back to top