مشتریان درخواست می کنند که تأمین کنندگان (داخلی یا خارجی) خدمات فناوری اطلاعات آن ها بتوانند توانایی خود را در ارائه خدمات با کیفیت مناسب اثبات نمایند و فرآیندهای مدیریت خدمات مناسب رامستقر نمایند.

براساس فرآیندها، ISO/IEC 20000 یک استاندارد بین المللی شناخته شده برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می باشد که الزاماتی را برای ارائه دهنده سرویس مشخص می کند که چگونه طراحی، استقرار، جاری سازی، عملکرد، پایش و بازنگری و نگهداری و بهبود سیستم مدیریت خدمات را انجام دهد.

الزامات شامل طراحی، انتقال، ارائه و بهبود خدمات به منظور تأمین الزامات خدمت توافق شده می باشد. پایه و اساس این استاندارد بر مبنای چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL بنا شده است.

گواهینامه ISO/IEC 20000 بعد از ممیزی های مؤسسات صدور گواهینامه اعطا خواهد شد، که اطمینان می دهد که ارائه دهنده خدمات، طراحی و استقرار و مدیریت خدمات IT را با انطباق بر الزامات استاندارد انجام می دهد.

این دوره یک نگرش پایه ای بر مشخصات و Code of Practice در استاندارد ISO/IEC 20000 ایجاد می نماید که شامل ویرایش دوم استاندارد در سال ۲۰۱۱ می باشد که جایگزین نسخه ی ۲۰۰۵ گشته است.

۱- همراستایی بیشتر با ISO 9001

2- همراستایی نزدیک با ISO/IEC 27001

3- تغییرات در دایره واژگان به منظور کاربردهای بین المللی

۴- شفاف سازی الزامات به منظور حاکمیت فرآیندهای اعمال شده توسط سایرین

۵- شفاف سازی الزامات برای تعریف دامنه کاربرد SMS

6- شفاف سازی چگونگی کاربرد متدولوژی PDCA در SMS شامل فرآیندهای مدیریت سرویس و خدمات

شامل الزامات جدید برای طراحی و ارائه ی خدمات جدید یا تغییر یافته

شرکت کنندگان در دوره سرفصل های ذیل را از طریق اسلاید، محتوای آموزشی، مطالعات موردی، مثلا و تمرین فراخواهند گرفت:

 • تاریخچه ISO/IEC 20000
 • دامنه و فلسفه بخش های ۱ و ۲ و ۳ و ۵ از استاندارد و چگونگی کاربرد آن ها
 • واژگان و تعاریف کلیدی بکار رفته
 • الزامات پایه ای برای یک سیستم مدیریت خدمات و نیاز به بهبود مستمر
 • فرآیندها، اهداف آن ها و الزامات سطوح بالا در سناریوهای عمومی ارائه خدمات
 • الزامات و تعریف دامنه  سیستم به صورت کاربردی
 • مقصد ممیزی های داخلی و خارجی، نحوه عملکرد آن و واژگان و تعاریف مرتبط
 • نحوه عملکرد ساختار دانشی و گواهینامه های APMG
 • ارتباط با بهترین تجارب و استانداردها

 • کارکنان سازمان های ارائه دهنده خدمات IT که نیاز به دانش ابتدایی از استاندارد دارند.
 • کارکنانی که با سازمان های دارنده گواهینامه ISO/IEC 20000 ارتباط دارند
 • مشاوران و کلیه افرادی که می خواهند در زمنیه پیاده سازی استاندارد اقدام نمایند.
 • کارشناسان و ناظران مرتبط
 • کلیه علاقه مندان به آشنایی با مفاهیم ITSM

این دوره پیشنیاز ضروری ندارد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه حضور/قبولی از طرف NIS ICT کانادا دریافت خواهند کرد. محتواهای آموزشی این دوره استاندارد بوده و به زبان انگلیسی می باشد.