مشتریان درخواست می کنند که تأمین کنندگان (داخلی یا خارجی) خدمات فناوری اطلاعات آن ها بتوانند توانایی خود را در ارائه خدمات با کیفیت مناسب اثبات نمایند و فرآیندهای مدیریت خدمات مناسب رامستقر نمایند.

براساس فرآیندها، ISO/IEC 20000 یک استاندارد بین المللی شناخته شده برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می باشد که الزاماتی را برای ارائه دهنده سرویس مشخص می کند که چگونه طراحی، استقرار، جاری سازی، عملکرد، پایش و بازنگری و نگهداری و بهبود سیستم مدیریت خدمات را انجام دهد.

الزامات شامل طراحی، انتقال، ارائه و بهبود خدمات به منظور تأمین الزامات خدمت توافق شده می باشد. پایه و اساس این استاندارد بر مبنای چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL بنا شده است.

گواهینامه ISO/IEC 20000 بعد از ممیزی های مؤسسات صدور گواهینامه اعطا خواهد شد، که اطمینان می دهد که ارائه دهنده خدمات، طراحی و استقرار و مدیریت خدمات IT را با انطباق بر الزامات استاندارد انجام می دهد.

ارتقا توانایی فراگیران از منظر دانشی و مهارتی در ممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  (ISO/IEC 20000)  مبتنی بر استاندارد ISO 19011 می باشد.

 • آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSMS
 • تفسیر الزامات استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 20000
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت خدمات و معماری فرآیندی سرویس گرا
 • آشنایی با فعالیت ها و فرآیندهای ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 19011
 • چگونگی برنامه ریزی ممیزی
 • نحوه ی اجرای ممیزی
 • چگونگی نگارش و تکمیل گزارش ممیزی
 • صدور عدم انطباق/ بررسی اقدامات اصلاحی
 • آزمون بین المللی IRCA

 • تمامی متخصصان و علاقمندان در حوزه خدمات فناوری اطلاعات

  • مدیران پروژه ها
  • کارشناسان واحدهای IT
  • متخصصان ITIL
  • ممیزان
  • مشاوران سیستم های مدیریتی علی الخصوص مدیریت امنیت اطلاعات
  • نمایندگان مدیریت در سیستم خدمات فناوری اطلاعات

این دوره پیشنیاز ضروری ندارد. اما آشنایی با الزامات ISO/IEC 20000 و یا گذاراندن دوره مبانی و الزامات ایزو ۲۰۰۰۰ پیش از حضور در این دوره اکیداً توصیه می گردد.

این دوره با کد شماره  (A17576) در IRCA ثبت گردیده است. می توانید از اینجا رهگیری نمایید.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی در صورت قبولی در آزمون پایانی از سوی مرجع اعتبار دهی IRCA انگلستان، Hermes InfoTech و NIS ICT کانادا گواهی موفقیت در دوره ی آموزشی دریافت خواهند کرد.

آزمون این دوره توسط انجمن جهانی IRCA انگلستان و با حضور ناظر رسمی و تأیید شده ی آن در مؤسسه NIS ICT به صورت کتبی و به زبان انگلیسی برگزار می شود.

محتواهای آموزشی این دوره تحت اعتبار IRCA انگلستان و به زبان انگلیسی می باشد.