موضوع حفاظت اطلاعات، صرفا” محدود به حفظ مزیت رقابتی در شرکت های خصوصی نیست. بلکه هر موسسه غیرانتفاعی عمومی یا دولتی نیز نیازمند مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) است چرا که بدون جمع آوری، پردازش ، بکارگیری و حفاظت از اطلاعات ، انجام هر رسالت سازمانی غیرممکن خواهد بود.

هر سیستمی که بخواهد بقا داشته و رشد نماید می بایستی مکانیزم لازم جهت پایش ، عیب یابی و تعیین فرصت های بهبود را درخود دیده باشد .ممیزی داخلی سیستم ، مکانیزمی است که این وظیفه را در نظامهای مختلف مدیریتی از جمله نظام مدیریت امنیت اطلاعات بر عهده دارد. بدیهی است که در این خصوص ، ممیزان داخلی نقشی بسیار کلیدی دارند و لازم است که علاوه برداشتن خصوصیات فردی لازم برای این امر، از دانش لازم جهت برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت اثر بخش این فرآیند برخودارباشند .

شرکت کنندگان در دوره ی تربیت ممیز داخلی ضمن مروری مجدد بر الزامات استاندارد ISO27001 از منظر یک ممیز، با مراحل مختلف ممیزی داخلی از برنامه ریزی تا گزارش نویسی آشنا می شوند تا بتوانند ضمن داشتن تجربه مناسب ، سازمان های خود را بر اساس الزامات استاندارد ISO27001  ممیزی نموده و با کشف فرصت های بهبود زمینه ی بهبود نظام مدیریت امنیت اطلاعات را  فراهم نمایند.

 • تربیت ممیزین رسمی نظام مدیریت امنیت اطلاعات  از دیدگاه ناظر داخلی در صنایع مختلف (عمومی)
 • شرکت کنندگان در این دوره آمادگی لازم برای حضور موفق تر در دوره سرممیزی بین المللی مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001 را کسب می کنند

 • تاریخچه نظام های مدیریت امنیت اطلاعات
 • اهداف نظام مدیریت امنیت اطلاعات
 • اصول مدیریت امنیت اطلاعات
 • مروری بر  الزامات استاندارد ISO27001:2005
 • نگاهی بر کنترل های پیوست الف  ISO27001:2005
 • تشریح خطوط راهنمای ISO 19011
 • برنامه ریزی  ممیزی
 • تهیه چک لیست ممیزی
 • ویژگی های ممیزین
 • ممیزی (۶ مطالعه موردی)
 • صدور عدم انطباق و بستن آن

تمامی متخصصان و علاقمندان در حوزه امنیت اطلاعات

 • مدیران پروژه ها
 • کارشناسان امنیت
 • ممیزان
 • مشاوران

این دوره پیشنیاز ضروری ندارد. آشنایی و مرور ا لزامات استاندارد ISO/IEC 27001 و یا گذراندن دوره مبانی و الزامات ایزو ۲۷۰۰۱ پیش از حضور در دوره اکیداً توصیه می گردد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه حضور/قبولی از طرف NIS ICT کانادا دریافت خواهند کرد.

محتواهای آموزشی این دوره استاندارد بوده و به زبان انگلیسی می باشد.