حفاظت از اطلاعات جزء انکارناپذیر مدیریت هر کسب و کاری تبدیل شده است و در رقابت تنگاتنگ امروزی، صرف داشتن به روزترین اطلاعات تضمین کننده موفقیت نیست بلکه حفاظت از این داشته ها و بکارگیری صحیح آنها ، برنده بازی را تعیین می نماید. جالب اینکه موضوع حفاظت اطلاعات، صرفا” محدود به حفظ مزیت رقابتی در شرکت های خصوصی نیست. بلکه هر موسسه غیرانتفاعی عمومی یا دولتی نیز نیازمند مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS) است چرا که بدون جمع آوری، پردازش ، بکارگیری و حفاظت از اطلاعات ، انجام هر رسالت سازمانی غیرممکن خواهد بود.

احساس نیاز به وجود مدلی برای مدیریت امنیت اطلاعات در صنایع مختلف ، منجر به انتشار اولین استاندارد ISMS با عنوان  BS7799 شد و بدنبال آن سازمان جهانی ISO در سال ۲۰۰۵ این استاندارد را با کمی تغییر با عنوان ISO27001 منتشر کرد که  تبدیل به معتبرترین و پرکاربردترین استاندارد در این زمینه شده است .

در طی دوره ی تشریح الزامات استاندارد ISO27001 ، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم عمومی و کلیدی نظام های مدیریتی (همچون رویکرد فرایندی ، رویکرد سیستمی، . . . ) از تفسیر صحیح هریک از الزامات استاندارد و اهداف خرد و کلان آنها آگاه شده و مثالهایی هایی از نحوه ی اجرای الزامات مختلف برای ایشان ارائه خواهد شد. آشنایی مشابهت ها و تفاوت های بین  این استاندارد و سایر استانداردهای مدیریتی (مانند ISO9001) و همچنین با مراحل اخذ گواهی نامه ی انطباق با این استاندارد از دیگر کارکردهای این دوره خواهد بود.

تفسیر صحیح الزامات  استاندارد ISO27001  در نظام مدیریت امنیت اطلاعات در  صنایع مختلف (عمومی)

  • تاریخچه نظام های مدیریت امنیت اطلاعات
  • اهداف نظام مدیریت امنیت اطلاعات
  • اصول مدیریت امنیت اطلاعات
  • تشریح  الزامات استاندارد ISO27001:2005
  • نگاهی بر کنترل های پیوست الف  ISO27001:2005

تمامی متخصصان وعلاقمندان در حوزه امنیت اطلاعات

  • مدیران پروژه ها
  • کارشناسان امنیت
  • ممیزان
  • مشاوران

پیش نیاز ضروری وجود ندارد. اگرچه تجارب مرتبط در حوزه امنیت اطلاعات می تواند مفید واقع شود.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه حضور/قبولی از طرف NIS ICT کانادا دریافت خواهند کرد.

محتواهای آموزشی این دوره استاندارد بوده و به زبان انگلیسی می باشد.