ITIL شامل ۵ کتاب مرجع تحت عناوین: استراتژی خدمات، طراحی خدمات،ارائه خدمات، عملکرد خدمات، بهبود مستمرخدمات می باشد که با کسب و کار همراه شده و اثربخشی عملیاتی را نیز در این راستا افزایش می دهد. شمای تخصصی ITIL دو مسیر اصلی را برای رسیدن به سطح ITIL Expert نشان  می دهد: یکی تحت عنوان Service Lifecycle بوده و دیگری تحت عنوان Service Capability می باشد.

مسیر Service Lifecycle مبتنی بر تجارب ITIL در مسیر چرخه ی عمر خدمات می باشد. تمرکز اصلی تنها بر خود چرخه ی عمر خدمات (Service Lifecycle) و فرآیندها و عناصر داخل آن می باشد.

مسیر Service Capability برای افرادی کاربرد دارد که نیاز به درکی عمیق از فرآیندهای ITIL دارند تا در این فرآیندها نقشی را برعهده بگیرند. توجه به چرخه ی عمر خدمات در این مسیر تاحدی وجود داشته اما تمرکز اصلی بر روی فرآیندها و فعالیت ها، اجرا و کاربست آن ها در چرخه ی عمر خدمات می باشد.

دوره ی The ITIL® SS (Service Strategy) یکی از دوره های بخش میانی (Intermediate) از مسیر Lifecycle است. این دوره شرکت کنندگان را آماده می سازد تا آزمون این دوره را با موفقیت سپری نمایند و همینطور دانش ارزشمندی را به منظور پیاده سازی آن در محیط کار به دست آورند.

رویکرد آموزشی دوره به صورت مشارکت فعال فراگیران و ارائه ی مطالعات موردی می باشد.

در پایان این دوره ی آموزشی شما با این مفاهیم آشنا خواهید شد:

۱- اصول طراحی خدمات و ترکیب خدمات

۲- فعالیت ها و تکنیک هایمهندسی الزامات

۳- تحلیل نقش های واحدهای عملیاتی و کاربرد ماتریس RACI

4- انواع ابزارهای که می تواند برای طراحی خدمات مفید باشد.

۵- فعالیت ها و تکنیک های مرتبط با مدیریت کاربردها

۶- طراحی سیستم های پشتیبانی، خصوصاً سبد خدمات

۷- مدیریت خدمات کسب و کار (BSM) و الزامات معماری خدمت محور (SOA)

شرکت کنندگان در دوره سرفصل های ذیل را از طریق اسلاید، محتوای آموزشی، مطالعات موردی، مثلا و تمرین فراخواهند گرفت:

۱- مقدمه (Introduction)

 • مقدمه (Introduction) و آشنایی با کلاس
 • مدیریت خدمت به عنوان یک تجربه
 • خدمت، موقعیت ارزشمند آن و اجزای آان
 • واحدهای سازمان و فرآیندها در مسیر چرخه ی عمر خدمات
 • نقش فرآیندها در چرخه ی عمر خدمات
 • فلسفه، اهداف و اهداف عملیاتی طراحی خدمات
 • دامنه کاربرد طراحی خدمات
 • ارزش افزوده کسب و کار
 • محتوا و کاربرد بسته طراحی خدمات
 • محتوا و کاربرد شاخص های قبول خدمت

۲- اصول (Principles)

 • اصول طراحی خدمات و ترکیب خدمات
 • اهمیت و رویکرد طراحی متوازن
 • الزامات خدمت، الزامات کسب و کار و توانمندسازها
 • طراحی فعالیت ها و قیود
 • اصول و ۵ عنصر طراحی خدمت
  1. طراحی مقیاس
  2. طراحی راه حل خدمت
  3. طراحی سیستم های پشتیبان، بخصوص سبد خدمات
  4. معماری تکنولوژی طراحی
  5. فرآیند طراحی
  6. طراحی سیستم اندازه گیری و شاخص ها
 • مدیریت خدمات کسب و کار (BSM) و اصول معماری خدمت محور (SOA)
 • مدل های طراحی خدمت

۳- فرآیندها (Processes)

 • فعالیت ها و تکنیک ها، بدون جزئیات گام های فرآیند برای فرآیندهای ذیل:
  1. مدیریت سبد خدمات
  2. مدیریت سطوح خدمات
  3. مدیریت ظرفیت
  4. مدیریت برقراری
  5. مدیریت تداوم خدمات IT
  6. مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدیریت تأمین کننده
 • هماهنگی طراحی
 • پنج عنصر اصلی طراحی خدمات به گونه ای که با فرآیند طراحی ارتباط پیدا میکنند.

۴- فناوری و فعالیت های مرتبط (TECHNOLOGY RELATED ACTIVITIES)

 • فعالیت ها و تکنولوژی های بکاررفته در مهندسی
 • فعالیت ها و تکنیک های بکار رفته در داده و مدیریت اطلاعات
 • فعالیت ها و تکنیک های بکار رفته در مدیریت کاربست

۵- سازماندهی به منظور طراحی خدمات (ORGANIZING FOR SERVICE DESIGN)

 • تحلیل نقش های سازمانی و کاربرد ماتریس RACI
 • نقش ها و مسئولیت های طراحی خدمات

۶- استقرار و بهبود (IMPLEMENTATION AND IMPROVEMENT)

 • اشکالات طراحی خدمات مرتبط با:
  1. تحلیل تأثیر بر کسب و کار
  2. الزامات سطوح خدمات
  3. ریسک ها
 • رویکرد استقرار ۶ مرحله ای
 • اندازه گیری عوامل کلیدی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد
 • پیش نیازهای موفقیت و ریسک هایی که بر فرآیند طراحی خدمات تأثیر گذار هستند.

۷- آمادگی برای آزمون

 • آزمون های نمونه
 • بازخورد

مرور رئوس مطالب

 • مدیران CIO و CTO
 • مدیران کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات
 • مدیران فناوری اطلاعات مشغول در حوزه های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • کارشناسان و ناظران مرتبط با مدیریت برمبنای وقایع، هماهنگی و یکپارچگی فعالیت های استاراتژیک با چرخه عمر خدمات
 • کلیه علاقه مندان به آشنایی با مفاهیم ITSM و ITIL

پیشنیاز این دوره ITIL Foundation می باشد.

این دوره آموزشی به هر دو صورت تحت اعتبارQuint هلند و اعتبار NIS ICT قابل برگزاری است. در پایان هر دو دوره شرکت کنندگان در صورت تمایل می توانند آزمون بین المللی را ثبت نام نموده و مدرک مرتبط را از مرکز آزمون دریافت نمایند. NISICT به منظور شرکت در آزمون به شما کمک خواهد نمود.