ITIL شامل ۵ کتاب مرجع تحت عناوین: استراتژی خدمات، طراحی خدمات،ارائه خدمات، عملکرد خدمات، بهبود مستمرخدمات می باشد که با کسب و کار همراه شده و اثربخشی عملیاتی را نیز در این راستا افزایش می دهد. شمای تخصصی ITIL دو مسیر اصلی را برای رسیدن به سطح ITIL Expert نشان  می دهد: یکی تحت عنوان Service Lifecycle بوده و دیگری تحت عنوان Service Capability می باشد.

مسیر Service Lifecycle مبتنی بر تجارب ITIL در مسیر چرخه ی عمر خدمات می باشد. تمرکز اصلی تنها بر خود چرخه ی عمر خدمات (Service Lifecycle) و فرآیندها و عناصر داخل آن می باشد.

مسیر Service Capability برای افرادی کاربرد دارد که نیاز به درکی عمیق از فرآیندهای ITIL دارند تا در این فرآیندها نقشی را برعهده بگیرند. توجه به چرخه ی عمر خدمات در این مسیر تاحدی وجود داشته اما تمرکز اصلی بر روی فرآیندها و فعالیت ها، اجرا و کاربست آن ها در چرخه ی عمر خدمات می باشد.

دوره ی The ITIL® SS (Service Strategy) یکی از دوره های بخش میانی (Intermediate) از مسیر Lifecycle است. این دوره شرکت کنندگان را آماده می سازد تا آزمون این دوره را با موفقیت سپری نمایند و همینطور دانش ارزشمندی را به منظور پیاده سازی آن در محیط کار به دست آورند.

رویکرد آموزشی دوره به صورت مشارکت فعال فراگیران و ارائه ی مطالعات موردی می باشد.

در پایان این دوره ی آموزشی شما با این مفاهیم آشنا خواهید شد:

۱- اصول ارائه خدمات

۲- مدیریت تغییرات در ارائه خدمات

۳- جاری سازی و بهبودمفاهیم

۴- فعالیت ها و فرآیندهای ارائه خدمات

۵- طراحی سیستم های پشتیبانی، بخصوص سبد خدمات

۶- ملاحظات تکنولوژی

۷- مدیریت تغییرات فرهنگی، ریسک ها و ارزش ها

شرکت کنندگان در دوره سرفصل های ذیل را از طریق اسلاید، محتوای آموزشی، مطالعات موردی، مثلا و تمرین فراخواهند گرفت:

۱- مقدمه (Introduction)

 • واژه « ارائه خدمات »، و چگونگی تناسب آن با چرخه ی عمر خدمات
 • مقصد اصلی و اهداف عملیاتی ارائه خدمات
 • فرآیندهای ITIL عموما در ارائه خدمت پوشش داده شده اند.
 • واحدهای عملیاتی در رائه خدمات
 • ارزش ها برای کسب و کار

۲- اصول (Principles)

 • تعریف و جاری سازی یک سیاست رسمی
 • جاری سازی تمامی تغییرات در خدمات
 • تطبیق یک چارچوب عمومی و استانداردها
 • به حداکثر رساندن استفاده دوباره از فرآیندهای استقرار یافته و سیستم ها
 • همسو سازی طرح های ارائه خدمات با نیازهای کسب و کار
 • نگهداری ارتباط با ذینفعان
 • فراهم آوردن سیستم هایی برای انتقال دانش و پشتیبانی تصمیم
 • تضمین کیفیت خدمات جدید یا  تغییریافته
 • طرح ریزی پکیج های ارائه و استقرار
 • بهبود کیفی پیش بینانه

۳- فرآیندها (Processes)

 • طرح ارائه و پشتیبانی
 • مدیریت تغییرات
 • دارایی خدمات و مدیریت پیکربندی
 • ارزشیابی سرویس و تست آن
 • ارزشیابی تغییرات
 • مدیریت دانش

۴- فعالیت ها

 • ارتباط
 • تغییرات سازمانی
 • محصولات تغییرات سازمانی
 • تغییرات طرح ریزی / استقرار
 • پایداری تغییرات
 • مدیریت ذینفعان

۵- سازمان

 • مدیریت تغییرات
 • دارایی های خدمات و مدیریت پیکربندی
 • اعتباردهی خدمات و تست آن
 • ارائه و استقرار
 • تکمیل درخواست
 • عملکرد خدمات و ارزیابی ریسک
 • مدیریت دانش خدمات

۶- ملاحظات تکنولوژی

 • ابزارهای پشتیبانی ارائه خدمات
 • تکنولوژی ITSM
 • ابزارهای مدیریت دانش
 • همکاری – اجتماعات و مدیریت گردش کار
 • سیستم مدیریت پیکربندی (CMS)

7- استقرار و بهبود

 • تنظیمات ارائه خدمت
 • طراحی ارائه خدمت
 • معرفی ارائه خدمت
 • تغییرات فرهنگی
 • ریسک ها و ارزش ها
 • جاری سازی چالش ها، CSF ها و ریسک ها
 • ارائه خدمات در شرایط سخت

۸- چالش ها، عوامل کلیدی موفقیت و ریسک ها

 • چالش ها، عوامل کلیدی موفقیت و ریسک ها

۷- آمادگی برای آزمون

 • آزمون های نمونه
 • بازخورد
 • مرور رئوس مطالب

 • مدیران CIO و CTO
 • مدیران کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات
 • مدیران فناوری اطلاعات مشغول در حوزه های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • کارشناسان و ناظران مرتبط با مدیریت برمبنای وقایع، هماهنگی و یکپارچگی فعالیت های استاراتژیک با چرخه عمر خدمات
 • کلیه علاقه مندان به آشنایی با مفاهیم ITSM و ITIL

پیشنیاز این دوره ITIL Foundation می باشد.

این دوره آموزشی به هر دو صورت تحت اعتبارQuint هلند و اعتبار NIS ICT قابل برگزاری است. در پایان هر دو دوره شرکت کنندگان در صورت تمایل می توانند آزمون بین المللی را ثبت نام نموده و مدرک مرتبط را از مرکز آزمون دریافت نمایند. NISICT به منظور شرکت در آزمون به شما کمک خواهد نمود.