دوره مقدماتی ITIL اولین سطح ازسطوح آموزشی تعریف شده درحوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) است. دراین دوره ی آموزشی کلیه مطالب اصلی ارائه شده در ویرایش قبلی که مبتنی بررویکرد خدماتی بوده مورد بررسی قرار گرفته واصول و اجزای اصلی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)  برمبنای ITIL نیز مورد ارائه قرارمی گیرد. ITIL شامل  ۵  کتاب اصلی به شرح ذیل است:

 1. Service Strategy (استراتژی خدمات)،
 2. Service Design (طراحی خدمات)
 3. Service Transition (جاری سازی خدمات)
 4. Service Operation (پشتیبانی خدمات)
 5. Continual Service Improvement (بهبود مداوم خدمات)

ITIL با ارتقا اثربخشی اجرایی فعالیتها موجب افزایش هم راستایی میان اهداف IT و کسب و کار میگردد. این دوره ی آموزشی به منظور درک بیشتر فراگیران ازمفهوم ITIL براساس مطالعات موردی مورد طراحی و ارائه قرارگرفته است.  شرکت کنندگان در دوره ی آموزشی، به شایستگی توانایی های لازم جهت حضور موفق در آزمون بین المللی و ادامه روند آموزشی خود درسطوح آموزشی بالاتر را کسب می نمایند

در پایان این دوره ی آموزشی شما قادر خواهید بود:

۱- اصول و مفاهیم مرتبط با مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب بین المللی ITIL را بشناسید

۲- با بهترین تجارب در خصوص پیاده سازی ITIL درسازمانها آشنا شوید

۳- واژگان فنی مورد استفاده در ITIL را درک نمائید

۴- مفاهیم و تعاریف استفاده شده در چرخه عمر خدمت را درک نمائید

۵- با مفاهیم استراتژی،‌ طراحی، جاری سازی، پشتیبانی و بهبود مداوم خدمات آشنا شوید

۶- با نقشها، فرآیندها، واجزای کلیدی مورداستفاده در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب ITIL آشنا شوید

۷- آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون بین المللی را کسب نمائید

شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی با اصول و اجزای کلیدی مفهوم چرخه عمر خدمات و مدیریت آن مبتنی بر چارچوب بین المللی ITIL در سطح مقدماتی در ۷ بخش به شرح ذیل آشنا می شوند:

۱- مقدمه (Introduction)

 • مقدمه (Introduction)
 • مقدمه ای بر مفاهیم کلیدیITIL (Introduction To Key ITIL Concepts)
 • فناوری اطلاعات درقالب خدمت (IT as a Service)
 • مقدمه ای بر فرآیندها و مدیریت آنان (Introduction to processes and process management)
 • رویکرد چرخه عمرخدمات (The Service Lifecycle Approach)

2- استراتژی خدمات (Service Strategy)

 • فلسفه وجودی،اهداف کلی وجزئی، دامنه کاربرد (Purpose, Goal, Objective & Scope)
 • خلق ارزش درخدمات (Value Creation through Service)
 • داراییها، منابع و تواناییها (Assets, Resources & capabilities)
 • استراتژی خدمات – فعالیتهای اصلی (Service Strategy-main activities)
 • مدیریت سبدخدمات (service Portfolio management)
 • مدیریت تقاضا (demand Management)
 • مدیریت مالی (Financial management)

3- طراحی خدمات (Service Design)

 • فلسفه وجودی، اهداف کلی وجزئی، دامنه کاربرد (Purpose, Goal, Objective & Scope)
 • فرآیندهای مرتبط با طراحی خدمات (Service Design processes)
 • مدیریت بروشور خدمات (Service Catalog management)
 • مدیریت سطوح خدمات (Service level management)
 • مدیریت ظرفیت (Capacity Management)
 • مدیریت دسترسی (Availability management)
 • مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات (IT service Continuity management)
 • سبدخدمات (Service portfolio)
 • مدیریت امنیت اطلاعات (information Security Management)
 • مدیریت تامین کنندگان (Supplier Management)

4- جاری سازی خدمات (Service Transition)

 • فلسفه وجودی، اهداف کلی و جزئی، دامنه کاربرد (Purpose, Goal, Objective & Scope)
 • ارزش جاری سازی خدمات برای کسب و کار (Service Transition Value to the business)
 • فناوری و ساختار در جاری سازی خدمات (Technology & architecture in service transition)
 • فرآیندهای مرتبط با جاری سازی خدمات (Service Transition Processes)
 • مدیریت تغییر (Change Management)
 • 7 R در مدیریت تغییر (The 7R of Change Management)
 • مدیریت پیکره بندی و دارایی خدمات (Service Asset and Configuration Management)
 • مدیریت جاری سازی و توسعه (Release & Deployment Management)
 • مدیریت دانش (knowledge Management)

5- پشتیبانی خدمات (Service Operation)

 • فلسفه وجودی، اهداف کلی و جزئی، دامنه کاربرد (Purpose, Goal, Objective & Scope)
 • مشخصات و تعاریف پشتیبانی خدمات (Service Operation Definitions)
 • میزخدمات (The Service Desk)
 • مدیریت فنی (Technical Management)
 • مدیریت برنامه ها (Application management)
 • مدیریت عملکرد فناوری اطلاعات (IT Operation Management)
 • فرآیندها ی اجرایی خدمات (Service Operation Management)
 • مدیریت وقایع (Event Management)
 • انجام درخواست (Request Fulfillment)
 • مدیریت مشکلات (Problem Management)
 • مدیریت دستیابی (Access Management)

6- بهبود مداوم خدمات (Continual Service Improvement)

 • فلسفه وجودی، اهداف کلی و جزئی، دامنه کاربرد (Purpose, Goal, Objective & Scope)
 • مدلها و فرآیندها (Models & Processes)
 • چرخه ی دمینگ (The Deming Cycle)
 • اندازه گیری وشاخص ها (Measurement & Metrics)
 • فعالیت های مرتبط با بهبود مداوم خدمات (Continual Service Improvement activities)
 • مدیریت ریسک (Risk Management)

7- آمادگی برای آزمون (Exam Preparation)

 • مدیران فناوری اطلاعات و یا صاحبان فرآیندهای مرتبط درسازمانها
 • مدیران کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات
 • مدیران فناوری اطلاعات مشغول در حوزه ها ی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 •  کارشناسان فناوری اطلاعات مشغول در حوزه ها ی مرتبط
 • کلیه علاقه مندان به آشنایی با مفاهیم ITSM و ITIL

پیشنیاز ضروری برای این دوره وجود ندارد اگرچه آشنایی نسبی با مفاهیم خدمات و واحدهای فناوری اطلاعات توصیه می گردد.

 • مطابق با سرفصل دوره های بین المللی
 • تدریس توسط مدرس رسمی ITIL
 • امکان شرکت در آزمون بین المللی APMG و دریافت گواهینامه رسمی AXELOS و APMG با امکان مشاهده نام قبول شدگان در وبسایت APMG