چارچوب فرآیندهای کسب و کار eTOM ” Business Process Framework” اصلی ترین جز از اجزای مفهوم Frameworxs می باشد که به شکل فراگیر کلیه فرآیندهای کلیدی و مورد نیاز کسب و کار را در سطوح مختلف مورد پوشش و ارائه قرار می دهد. همچنین با بهره گیری از آن در سازمان های خدماتی ارتباطی می توان انتظار داشت قابلیت تیم های کاری برای بهبود های عملیاتی در کسب و کار به شکل روزانه افزایش یابد.

با گذران این دوره ی آموزشی انتظار می رود فراگیران با کلیه اجزای مدل فرآیندهای کسب و کار “eTOM” در سطح مقدماتی آشنا شده و  ارتباط آن با دیگر اجزای مفهوم Frameworx از جمله TAM، TNA، SID و همچنین مدل ITIL را درک نمایند. همچنین در این دوره ی آموزشی فرگیران با مراحل مورد نیاز حل مسئله در فرآیندهای کسب و کار و پیش نیازهای ضروری جهت پیاده سازی اثر بخش eTOM در سازمان های خود به گونه ای که نیازهای ضروری سازمان برآورده گردد آشنا می شوند.

  • Business Process Framework overview
  • Business Process Framework Level One processes
  • Process decomposition and process flows
  • Introducing the Business Process Framework into your organization
  • Business Process Framework in action
  • Business Process Framework and other standards
  • Business Process Framework practical work
  • مدیران کسب و کار
  • معماران سازمانی
  • مشاوران و مدیران سیستم ها و روش ها

گذراندن دوره آموزشی Frameworx Overview به اثر بخشی آموزشی در این دوره ی آموزشی یاری می رساند.

این دوره تحت اعتبار NIS CERT به عنوان یک عضو رسمی tmForum ارائه می گردد. اعتبار ما را در اینجا ببینید.