سازمان های ارائه کننده خدمات ارتباطی و Telecommunication نیز نوعی خدمت مبتنی بر فناوری اطلاعات ارائه می نمایند. برای این سازمان ها در دنیا با توجه به بهترین تجارب شرکت های موفق و بزرگ این صنعت، استانداردها و چارچوب هایی تدوین شده است که در جهت افزاریش کارایی و اثربخشی این سازمان ها به کار می رود.

معروف ترین این چارچوب ها eTOM می باشد که توسط انجمن جهای TM Forum ارائه شده است و در چهار سطح اصلی، سیستم مدیریتی سازمانی را به عنوان یک بهترین تجربه ارائه می کند این مدل ارتباط نزدیکی با مدلهای معماری سازمانی نظیر Togaf و Zachman دارد.